فصل اول : کلیات

 

ماده ۱- نام اتحادیه: اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام سبک کشور که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده میشود و نوع آن کشاورزی میباشد.

ماده ۲- مرکز اصلی اتحادیه در تهران می باشد و با تصویب هیأت مدیره می توان شعب یا نمایندگی یا تأسیساتی در داخل و یا خارج اتحادیه حوزه عملیات خود دایر کند.

تبصره- تغییر مرکز اتحادیه با تصویب مجمع عمومی عادی و تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۳- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۴- حوزه عملیات اتحادیه مرکزی تمام کشور است.

بازدیدها: ۳۳