شرایط عضویت طبق اساسنامه اتحادیه مرکزی

 

ماده ۶- عضویت در اتحادیه با تصویب هیأت مدیره برای تمام تعاونی های کشاورزی پرورش دام سبک (گوسفند و بز …) که محل فعالیت یا سکونت آنان در حوزه عمل اتحادیه باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات اتحادیه احتیاج داشته و دارای شرایط زیر باشند آزاد است:

  1. درحوزه عمل اتحادیه واقع باشند.
  2. تسلیم درخواست کتبی عضویت با امضاء هیأت مدیره تعاونی که خود به خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات اتحادیه است به انضمام اطلاعات کامل و جامعی از تعداد عضو، میزان سرمایه و عملیاتی که تعاونی تا آن زمان بعمل آورده و شعاع حوزه عملیات تعاونی.
  3. پرداخت حداقل بهای یک سهم .
  4. عدم عضویت در اتحادیه تعاونی دیگر با موضوع عملیات مشابه.

تبصره– هیأت مؤسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل اتحادیه، هیأت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در اتحادیه به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد.

ماده ۷- خروج هر عضو از اتحادیه اختیاری است.

ماده ۸- در صورت تحقق یکی از موارد زیر، عضو اتحادیه براساس صورتجلسه هیأت مدیره اخراج می گردد و مراتب به نحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید:

  1. از دست دادن یکی از شرایط عضویت در اتحادیه.
  2. مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و یا معنوی اتحادیه گردد، پس از تائید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
  3. مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت اتحادیه.
  4. عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی.

ماده ۹- کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیأت مدیره رد شده باشد حق دارد اعتراض خود را به یکی از بازرسان اتحادیه و در غیاب بازرسان به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رأی در مجمع مذکور شرکت نماید و رأی مجمع در این باره قطعی است.

ماده ۱۰- هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء، ترک عضویت، اخراج و یا انحلال با اتحادیه قطع شود بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان (مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است) در مجمع عمومی، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:

چنانچه اتحادیه زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام بازپرداخت می شود و در صورتی که در حساب های اتحادیه مبالغی به عنوان زیان، بدون داشتن ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم وجود داشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوط تعلق می گیرد و در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو یا وارث قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضایی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به اولین مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشکیل می شود گزارش نماید.

تبصره ۲- در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت، ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره از روی ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه که به مسئولیت خود تنظیم می نماید نسبت به بازپرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهد کرد.

تبصره ۳- بهای سهام و مطالبات اعضائی که به اتحادیه بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۱- هرگاه اتحادیه به مؤسسات و شرکت های دولتی و بانکها بدهکار باشد چنانچه سرمایه اتحادیه نسبت به زمان ایجاد بدهی کاهش یابد اتحادیه باید بلافاصله میزان تقلیل سرمایه را به دستگاه های مزبور اطلاع دهد.

ماده ۱۲- مطالبات اتحادیه از اعضاء، جزء مطالبات ممتازه است.

ماده ۱۳- اتحادیه مخیراست طلب خود را از عضو، پس از اخطار کتبی و عدم وصول، از هریک از مطالبات وی از اتحادیه (از محل مازاد برگشتی، سهام، سود سهام و سایر مطالبات عضو از اتحادیه) برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات اتحادیه را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه نماید.

بازدیدها: ۲۴