داوود نعمتی

داوود نعمتی

مدیر عامل

نماینده استان تهران

اصغر همتی نجف آبادی

اصغر همتی نجف آبادی

رئیس هیئت مدیره

نماینده استان اصفهان

تیمور فرهمندیان

تیمور فرهمندیان

نایب رئیس هیئت مدیره

نماینده شهرستان دهاقان

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی

منشی هیئت مدیره

نماینده شهرستان شاهرود

اکبر حکیمی پور

اکبر حکیمی پور

عضو اصلی هیئت مدیره

نماینده شهرستان قزوین

علی محمد عرفانی

علی محمد عرفانی

عضو اصلی هیئت مدیره

نماینده شهرستان اصفهان

فضل اله یغمائیان

فضل اله یغمائیان

بازرس اصلی

نماینده شهرستان سمنان

بازدیدها: ۱۷۹