فصل ششم : مقررات مالی

ماده ۶۳- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال است به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال است.

ماده ۶۴- هیأت مدیره موظف است نسخه ای از صورتحساب ها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه اتحادیه را پس از آماده شدن حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نماید، علاوه براین ظرف یک هفته نسخه ای از آن را به سازمان تعاون روستایی استان ارسال دارد.

تبصره – هریک از تعاونی های عضو می تواند ظرف ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به دفتر اتحادیه مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اتحادیه را مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۶۵- در ترازنامه ای که تنظیم می شود تمام موجودی هایی که برای فروش تعیین شده به بهای تمام شده یا بهای روز، هر کدام کمتر باشد ارزیابی و دارایی های ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه ذکر می شود و از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. بستانکاری هایی که با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه و تأیید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران غیر قابل وصول تشخیص داده شود در صورت وجود ذخیره اختیاری از حساب مذکور تسویه و در غیراین صورت به حساب هزینه اتحادیه منظور می شود و نباید جزء دارایی در ترازنامه منظور گردد.

ماده ۶۶- درآمد ویژه اتحادیه عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاکات در یک دوره مالی.

ماده ۶۷- درآمد ویژه سالانه اتحادیه پس از تصویب مجمع عمومی به ترتیب زیر تقسیم خواهدشد:

۱- حداقل ۱۲ درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود با رعایت بند ۱ از ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی.

۲- سه درصد به منظور آموزش و توسعه تعاون در اختیار اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های کشاورزی و روستایی ایران گذاشته می شود تا به موجب آئین نامه ای که به وسیله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تنظیم می شود به مصرف برسد.

۳- حداکثر ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته اختیاری به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

۴- بیست درصد درآمد ویژه اتحادیه را جهت تهیه امکانات لازم، تقویت و توسعه تعاونی ها، برگزاری نمایشگاه ها، احداث ساختمان و تأسیسات و فروشگاه ها، تبلیغات، جذب نیروی انسانی، جبران زحمات و تشویق نیروهای شبکه تعاونی ها و سازمان و انجام هر گونه هزینه های ضروری پیش بینی نشده اختصاص دهد که با تأیید هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

۵- درصدی از درآمد ویژه با رعایت قوانین مربوطه جهت پاداش کارکنان و حسب تشخیص مجمع عمومی صرف سایر پیشنهادات خواهد شد.

۶- پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مجمع عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه سود سهام به اعضاء پرداخت خواهد شد.

۷- در صورتی که وجهی باقیمانده باشد به نام مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غیر عضو اتحادیه احتساب و مازاد برگشتی متعلق به معاملات با غیر عضو به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می گردد و مازاد برگشتی مربوط به معاملات اعضاء به نسبت معاملات هر یک به آنان پرداخت می شود.

تبصره ۱- اتحادیه می تواند حساب هر رشته از معاملات را جداگانه نگهداری و مازاد برگشتی هررشته را با رعایت قانون شرکت های تعاونی طبق آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه برسد تقسیم نماید.

تبصره ۲- اتحادیه مبالغی را که بابت سود سهام و مازاد برگشتی به اعضاء تعلق می گیرد در مقابل بدهی سر رسیده آنها تهاتر می کند.

ماده ۶۸- اتحادیه می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول و نیز پرداخت نماید.

تبصره ۱- هدایا و عطایا در صورتی که از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های جاری اتحادیه منظور می شود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود.

تبصره ۲- دادن هدیه و انجام هزینه هایی از این قبیل از طرف اتحادیه، تا سقف حداکثر ۱۰ درصد ذخیره قانونی سال قبل اتحادیه به حساب هزینه ها منظور خواهد شد.

ماده ۶۹– زیان اتحادیه در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سال های بعد تسویه گردد، همچنین اتحادیه می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تأمین نماید ولیکن نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا تسویه زیان نگهداری شده در حساب زیان، درآمد سال های بعدی اتحادیه را تقسیم کند.

ماده ۷۰- اتحادیه می تواند ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر را برای کارهای جاری یا توسعه امور اتحادیه با تصویب مجمع عمومی عادی مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۷۱- حسابرسی اتحادیه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام می گیرد و بعلاوه مجمع عمومی  برای خود می تواند حسابرس یا حسابرسانی را برای رسیدگی به حساب ها و ترازنامه پایان سال مالی اتحادیه مأمور کند.

ماده ۷۲- هیأت مدیره اتحادیه موظف است نزد بانک کشاورزی یا در صورت نیاز در سایر بانک های کشور حساب جاری افتتاح نماید.

ماده ۷۳- اتحادیه می تواند برای استفاده از وجوه زائد براحتیاج از محل سرمایه و ذخایر خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طرق زیر عمل نماید:

  • تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و سایر بانک های کشور.
  • خرید اوراق قرضه دولتی.

بازدیدها: ۲۳