فصل هفتم : ادغام، انحلال، تصفیه

ادغام

ماده ۷۴- اتحادیه می تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با اتحادیه های تعاونی دیگر ادغام شود مشروط بر این که اتحادیه هایی که در هم ادغام می شوند دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند.

ماده ۷۵- پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق العاده هر دو اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد و نسخهای از مصوبات مجمع عمومی هر دو اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو اتحادیه، همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران فرستاده می شود و برای اطلاع عموم به ترتیب مذکور در ماده ۲۵ قانون شرکت های تعاونی آگهی می گردد.

تبصره ۱- هر یک از بستانکاران می تواند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به اتحادیه بدهکار و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام دارد.

تبصره ۲- نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از انعقاد مجمع عمومی فوق العاده هریک ازاتحادیه ها همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهی ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه ای از آگهی ادغام که منتشر شده است برای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارسال گردد.

ماده ۷۶- هریک از اعضای اتحادیه در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد می تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً‌ به اتحادیه مربوط همچنین نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام دارد.

ماده ۷۷- نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با وصول تصمیم ادغام از هر دو اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو اتحادیه همچنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضای مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو اتحادیه اعلام خواهد داشت.

ماده ۷۸- در صورتی که سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی ها در هر دو اتحادیه پیش بینی شود، همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضای باقیمانده و سرمایه اتحادیه بعد ازادغام کافی برای انجام هدف ها و برنامه های آن باشد.

ماده ۷۹- در صورت موافقت با ادغام، هیأت مدیره اتحادیه های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترک اتحادیه ها برای ادغام خواهند نمود.

ماده ۸۰- مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه اتحادیه بعد از ادغام، همچنین انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

ماده ۸۱- اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت اتحادیه مستعفی گردند باید ظرف مدت مقرر مخالفت خود را کتباً اعلام دارند اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنان را حداکثر ظرف یک ماه نقداً‌ پرداخت نماید.

ماده ۸۲- هیأت مدیره اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مشترک را همراه با فهرست اعضای اتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم قانون شرکت های تعاونی مقرر است برای اطلاع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.

ماده ۸۳- با انجام عمل ادغام، دارایی و بدهی اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی اتحادیه ها قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.

انحلال 

ماده ۸۴- اتحادیه در موارد زیر منحل می شود:

  • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
  • کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی درصورتی که ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.
  • توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
  • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
  • کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره ۱- اگر به واسطه زیان های وارده علاوه بر ذخیره قانونی اتحادیه بیش از نصف سرمایه اتحادیه از بین رفته باشد هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال یا ادامه کار اتحادیه دعوت نماید.

تبصره ۲- در صورتی که در نتیجه زیان های وارده و کاهش سرمایه، اتحادیه فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمومی فوق العاده در این مورد اقدامی ننماید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده درباره انحلال اتحادیه و تعیین هیأت تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود و این حکم در مواردی نیز که اتحادیه طبق نظر مجمع عمومی فوق العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده یا این که هیأت تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

ماده ۸۵- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه رأی به انحلال دهد در همان جلسه حداقل سه اتحادیه عضو یا ۵ الی ۷ نفر از خارج به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و به ثبت محل اعلام خواهد شد. هرگاه انحلال اتحادیه براساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد سازمان مذکور هیأت تصفیه را تعیین تا نسبت به تصفیه امور اتحادیه اقدام نماید.

 

ماده ۸۶- در تصفیه اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی با رعایت حق تقدم به شرح زیرصورت می گیرد:

۱- پرداخت بدهی های اتحادیه.

۲- پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم اتحادیه بیشتر باشد.

۳- انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم.

تبصره- پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای ۱و۲، کلیه موجودی باقی مانده در حکم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تلقی و نسبت به آن طبق نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام خواهد شد.

ماده ۸۷- تصفیه امور اتحادیه در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قانون شرکت های سهامی انجام خواهد گرفت .

اساسنامه اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام سبک کشور مشتمل بر ۸۷ ماده و ۴۱ تبصره در جلسه مورخ ۳۰-۰۱-۱۳۹۷ مجمع عمومی مؤسس مطرح و با رعایت نصاب لازم تعداد اعضای حاضر در جلسه تصویب گردید.

بازدیدها: ۳۹