فصل پنجم : ارکان اتحادیه

ماده ۲۳- ارکان اتحادیه عبارت است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

مجمع عمومی

ماده ۲۴- مجامع عمومی علاوه بر مجمع عمومی مؤسس، دو قسم است: عادی و فوق العاده.

الف – وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

۱. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان.

۲. انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.

۳. اخذ تصمیم درباره گزارش ها و پیشنهادات حسابرسان براساس نتایج حسابرسی از اتحادیه.

۴. تعیین خط مشی و برنامه های اتحادیه و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی مدیرعامل و کارکنان اتحادیه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.

۵. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی و تقسیم آن.

۶. اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری اتحادیه در شرکت های تعاونی و مؤسسات تولیدی.

۷. تصویب آئین نامه های معاملات و سایر آئین نامه های اتحادیه.

۸. اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا تعاونی که درخواست عضویت و یا انتقال سهام آن از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیأتی مرکب از پنج نفر نمایندگان حاضر در مجمع عمومی، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری د راین مورد قطعی است.

۹. تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت بازپرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد که باید پرداخت شود.

۱۰. اتخاذ تصمیم درباره عضویت اتحادیه در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه مرکزی مذکور

۱۱. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود و منطبق با اساسنامه اتحادیه باشد.

ب-  وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱- تغییر مواد اساسنامه.

۲- ادغام اتحادیه با اتحادیه دیگر.

۳- انحلال اتحادیه.

ماده ۲۵- دعوت مجامع عمومی با قید دستورجلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل ۱۵ روز قبل به وسیله ارسال دعوتنامه برای اعضاء و یا انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در مراکز حوزه عمل اتحادیه یا وسایل ممکنه دیگر که اعضاء اطلاع حاصل نمایند بعمل آید.

تبصره ۱- چنانچه دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سود و زیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء می توانند از ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر اتحادیه حاضر و اطلاعات لازم را درخصوص گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حساب های دیگر کسب نمایند.

تبصره ۲- دستور جلسه مجمع عمومی از طرف هیأت مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجاز دیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضای آنها خواهد بود.

ماده ۲۶- مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا براساس درخواست مقامات و اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به تشکیل می شود:

۱- بازرس یا بازرسان.

۲- حداقل یک پنجم اعضای اتحادیه.

۳- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

در صورت استنکاف هیأت مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی ظرف ۲۰ روز از تاریخ درخواست مقامات و اشخاص مذکور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می تواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است دعوت کند.

ماده ۲۷- جلسات مجمع عمومی را رئیس هیأت مدیره و درغیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح می کند، در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضر درجلسه رئیس، نایب رئیس و یک منشی و در صورت امکان سه نفر ناظر از بین نمایندگان حاضر در جلسه انتخاب خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مجمع عمومی از طرف مقامات مجاز (غیر از هیأت مدیره) دعوت و تشکیل می شود و یا در مواردی که در جلسه مجمع عمومی هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حضور ندارند مسن ترین نماینده حاضر درجلسه، مجمع عمومی را افتتاح  می کند.

ماده ۲۸- نماینده یا نمایندگان کلیه اعضای اتحادیه می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و در جلسات مجامع اعم از عادی یا فوق العاده نماینده یا هیأت نمایندگی هر تعاونی عضو فقط دارای یک رای خواهد بود.

ماده ۲۹- هر یک از اعضای اتحادیه می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به تعاونی عضو دیگر با وکالت رسمی به شرط حق توکیل واگذار نماید و تعاونی عضو وکیل، موضوع وکالت موکل یا موکلین را به نماینده خود تفویض نماید. لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.

 ماده ۳۰- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود، لکن هر یک از اعضاء می تواند ظرف ۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع عمومی مطرح کند تا در صورت تصویب در دستورجلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هریک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده، به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از ۲۰ روز و دیرتر از ۳۰ روز (با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد و در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر این که یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۱- صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس و منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن به وسیله رئیس جلسه به هیأت مدیره ابلاغ می گردد.

تبصره ۱- در مواردی که به علت تعداد کم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع عمومی، ناظری انتخاب نشود صورتجلسه مجمع به امضای کلیه نمایندگان حاضر در جلسه میرسد.

تبصره ۲- دفاتر صورتجلسات به عنوان اسناد اتحادیه باید همواره در اتحادیه محفوظ بماند.

ماده ۳۲- تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نمایندگان اعضاء رسمیت پیدا می کند و در صورت به دست نیامدن حدنصاب مذکور، دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین شود، جلسه دوم با هر تعداد از نماینده یا نمایندگان تعاونی های عضو که نباید حداقل کمتر از نماینده گان هفت عضو باشد، رسمیت خواهدداشت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال اتحادیه به سازمان تعاون روستایی استان ذیربط مراجعه نماید.

ماده ۳۴- تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ می شود (مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی اعضای اتحادیه خواهدبود) و در صورت تساوی آراء، رأی طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رأی داده باشد.

ماده ۳۵- مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده سه چهارم اعضای اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کند و درصورت عدم حصول این حدنصاب حداکثر ظرف ۱۵ روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بعمل می آید و تاریخ تشکیل مجمع حداقل برای ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین میشود این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضای اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کند و درصورت عدم حصول حدنصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود و جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد نماینده یا نمایندگان اعضاء که نباید کمتر از نمایندگان هفت تعاونی عضو باشد رسمیت خواهدیافت.

ماده ۳۶- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأی سه چهارم کل آراء نمایندگان حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود.

ماده ۳۷- ملاک تشخیص تعداد نمایندگان اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود آنرا امضاء می کنند.

ماده ۳۸- درصورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستورجلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد.

ماده ۳۹- مجمع عمومی عادی اتحادیه حداقل هر سال یکبار تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر ظرف ۶ ماه از پایان سال مالی صورت گیرد و در موارد مقتضی در هر موقع از سال می توان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده بیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد.

 

هیأت مدیره

ماده ۴۰- هیأت مدیره اتحادیه متشکل از ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی و ۱ یا ۲ نفر عضو علیالبدل خواهد بود و برای این منظور در جلسه مجمع عمومی عادی از بین نامزدها با رأی مخفی برای مدت ۳ سال مالی انتخاب میشوند.

تبصره – اخذ رأی برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در مجمع عمومی با رأی مخفی در یک نوبت بعمل می آید.

ماده ۴۱- هر یک از اعضاء که به عنوان هیأت مدیره انتخاب می شوند علاوه برداشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط زیر باشند:

  • نداشتن عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرس در اتحادیه تعاونی دیگر ازهمان نوع.
  • عدم تابعیت کشور دیگر.
  • محجور یا ورشکسته به تقصیر نبودن و کسی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر، سابقه محکومیت نداشته باشد.

ماده ۴۲- مدت خدمت هیأت مدیره از تاریخ انتخاب سه سال مالی است و پس از انقضای مدت تا انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق مسئولیت اداره امور اتحادیه را کماکان برعهده خواهد داشت.

تبصره ۱– سال اول انتخاب تا پایان سال، یک سال محسوب می شود.

تبصره ۲- در صورت ترک عضویت، ممنوعیت قانونی یا انحلال هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل منتخب که دارای بالاترین رأی مجمع عمومی باشد برای بقیه مدت توسط هیأت مدیره دعوت میشود.

ماده ۴۳- در صورت استعفای جمعی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره جدید به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی یا اعضای علی البدل و یا هر یک از بازرسان یا یک پنجم اعضای اتحادیه، توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دعوت به تشکیل می شود.

تبصره ۱- در صورتی که به دلیل استعفاء، انحال یا ممنوعیت قانونی، هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور اتحادیه خارج گردد، مجمع عمومی براساس ماده ۲۶ قانون شرکت های تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲- در فاصله مدت لازم برای انتخاب و یا تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری اتحادیه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت نمیکنند، از میان اعضای اتحادیه موقتاً تعداد لازم انتخاب خواهد شد. مسئولیت اعضای هیأت مدیره ای که بدین نحو انتخاب می شوند عیناً همان مسئولیت هایی است که برای هیأت مدیره پیش بینی شده است.

ماده ۴۴- هیأت مدیره از بین اعضای خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره– درغیاب رئیس هیأت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس خواهد بود.

ماده ۴۵- اعضای هیأت مدیره وظیفه خود را افتخاری انجام می دهند ولی هرگاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه  باشد، در حدود بودجه جاری بر عهده اتحادیه خواهد بود. همچنین هر عضو هیأت مدیره که علاوه بر وظایف متعارف مأمور خدمات دیگری در اتحادیه بشود با تصویب مجمع عمومی می توان حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت کرد.

ماده ۴۶- هیأت مدیره برای انجام امور اتحادیه از بین اعضای اتحادیه یا از خارج فرد واجد شرایطی را به عنوان مدیرعامل به طور موظف انتخاب میکند تا زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان نمی توانند سمت مدیرعامل اتحادیه را نیز داشته باشند. نحوه انتخاب مدیرعامل و وظایف او بر طبق آئیننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره ۱- مدیرعامل درحدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله ای را که برای اتحادیه صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخیص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیأت مدیره انجام دهد، مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء یا دریافت اعتبار و وام از بانک ها و مؤسسات و انجام معاملات غیرمنقول که بایستی موافقت هیأت مدیره با رعایت بند ۶ ماده ۲۴ در هر مورد قبلاً تحصیل گردد.

تبصره ۲- معاملات اتحادیه با هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه رسیده باشد.

ماده ۴۷- جلسات هیأت مدیره بنا به قرار هیأت مدیره با دعوت رئیس یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر درجلسه ضروری است. هر عضو هیأت مدیره دارای یک رأی می باشد. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد. چنانچه یکی از اعضای هیأت مدیره در یکی از موارد نظر مخالف داشته باشد نظریه او باید صریحاً‌ در دفتر مزبور ثبت شود.

تبصره ۱- در صورتی که آرای موافق و مخالف در هیأت مدیره مساوی باشد رأی طرفی که رئیس جلسه هیأت مدیره در آن طرف باشد نافذ خواهد بود.

تبصره ۲- غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی هیأت مدیره که حداقل در طول دو ماه تشکیل شده باشد به عنوان استعفاء از عضویت هیأت مدیره تلقی می شود.

تبصره ۳- رأی وکالتی در هیأت مدیره ممنوع است.

ماده ۴۸- مدیرعامل می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح است، در این صورت اتحادیه در جلسه منوط به اجازه هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۴۹- وظایف واختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:

۱. دعوت مجمع عمومی (عادی و فوق العاده).

۲. اداره امور اتحادیه وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات.

۳. نصب و عزل و قبول استعفاء مدیرعامل، نظارت برعملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع.

۴. قبول درخواست عضویت در اتحادیه تعاونی.

۵. اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر.

۶. دریافت استعفای هریک از اعضای هیأت مدیره.

۷. نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسیدگی به حساب های اتحادیه و ارائه به بازرسان.

۸. تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه سالانه اتحادیه به بازرسان و مجمع عمومی.

۹. تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۱۰. انتخاب نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها واتحادیه ها یی که در آنها مشارکت دارد.

۱۱. تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع برای تصویب.

۱۲. تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در جلسات دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها.

۱۳. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای امضای قراردادها و اسناد تعهدآور.

۱۴. استخدام و اخراج کارکنان اتحادیه با توجه به پیشنهاد مدیرعامل بر اساس آئین نامه و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار.

۱۵. اخذ تضمین کافی از مدیرعامل و سایر کارکنان اتحادیه که دارای ابواب جمعی و مسئولیت مالی هستند.

تبصره – هیأت مدیره حق اخراج عضو هیأت مدیره و بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی اتحادیه است.

ماده ۵۰- هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل ولو مکرر این  نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اتحادیه مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۵۱- کلیه چک ها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. اوراق عادی اتحادیه فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیأت مدیره که با امضای رئیس هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره – مدیرعامل می تواند برای زمان غیبت خود در صورت تأیید کتبی هیأت مدیره شخص واجد شرایطی را برای انجام وظایفی که به عهده دارد تعیین کند در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً‌ به جای مدیرعامل انتخاب شده به عهده مدیرعامل خواهد بود.

ماده ۵۲- آئین نامه های داخلی اتحادیه به وسیله هیأت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود و مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده برطبق آئین نامه تدوینی هیأت مدیره عمل خواهد شد. هیأت مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آئین نامه مربوط را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

ماده ۵۳- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت مدیره منفردا‌ً استفاده کند مگردر موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.

ماده ۵۴- اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستندکه در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات به اتحادیه وارد شود.

ماده ۵۵- در صورتی که هر یک از اعضای هیأت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان اتحادیه شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت برعهده او است.

ماده ۵۶- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل اتحادیه نمی تواند سمت هیأت مدیره، بازرس یا مدیرعامل اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه) داشته باشد و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عملی که رقابت با فعالیت های موضوع عمل اتحادیه محسوب شود اقدام کند. محجورین، ورشکستگان به تقصیر و کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت عضویت در هیأت مدیره و یا بازرس و یا مدیریت عامل اتحادیه را داشته باشند.

ماده ۵۷- نخستین هیأت مدیره اتحادیه موظف است ظرف یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس اتحادیه را به ثبت برساند.

بازرسان

ماده ۵۸- مجمع عمومی از بین اعضاء یک یا دو بازرس برای مدت یک سال مالی انتخاب می نماید. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱- تعاونی بازرس موظف است یک نفر نماینده حقیقی از اعضاء زیرمجموعه خود را که ترجیحاً در امور حسابداری آشنایی داشته باشد به اتحادیه معرفی نماید.

تبصره ۲- مادام که جانشین بازرس یا بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین نشده و آنها قبولی خود را اعلام نکرده باشند بازرس یا بازرسان سابق مسئولیت داشته و باید وظایف خود را انجام دهند.

تبصره ۳- اقربای نسبی وسببی نمایندگان هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل اتحادیه تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور حق انتخاب شدن به عنوان نماینده و یا نمایندگان بازرس اتحادیه را ندارند.

تبصره ۴- درصورت انحلال، استعفاء یا منع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرس یا بازرسان شود مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدید برای بقیه مدت دعوت خواهد شد. مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرس باقیمانده وظایف مقرره را انجام خواهد داد.

ماده ۵۹- وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

۱- نظارت بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور هریک از بازرس یا بازرسان میتوانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری اتحادیه لطمه وارد نشود کلیه حساب ها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی و برگ های بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی نمایند.

۲- در صورت مشاهده خلاف و بی ترتیبی در امور اتحادیه باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را درخواست نماید.

۳- رسیدگی به حساب های اتحادیه حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به حساب ها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره و اعلام نظر تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.

تبصره – در بودجه سالانه اتحادیه مبلغ کافی برای رسیدگی به حساب ها و ترازنامه اتحادیه باید پیش بینی گردد تا در صورت نیاز از محل آن بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشناس ذیربط به ترازنامه و حساب های اتحادیه رسیدگی نموده و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع تهیه نماید.

  • در خواست برگزاری مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه.
  • نظارت بر اجرای پیشنهادات و تذکرات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حسابرسانی که از اتحادیه حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم دراین زمینه به مجمع عمومی.
  • طرح شکایت عضو اخراج شده یا تعاونی که تقاضای عضویتش از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی عادی.
  • در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند تشکیل جلسه هیأت مدیره برای حل مسائل و مشکلات مفید به فایده خواهد بود می توانند تشکیل جلسه هیأت مدیره را از رئیس هیأت مزبور درخواست نمایند.

ماده ۶۰ – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در امور اتحادیه را ندارند و می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند. این نظرات در صورتجلسه هیأت مدیره با امضای آنها درج میشود.

ماده ۶۱– درصورتی که هریک از بازرس یا بازرسان ضمن انجام وظیفه خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و مقررات و آئین نامه های مصوب می باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم با اطلاع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دعوت نماید.

ماده ۶۲- خدمات بازرس یا بازرسان در اتحادیه افتخاری و بلاعوض است و در صورتی که انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن به عهده اتحادیه خواهد بود.

بازدیدها: ۳۱