فصل چهارم : سرمایه

ماده ۱۴- سرمایه اولیه اتحادیه مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال است که به ۱۶ سهم ۱۰ میلیون ریالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره – مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر اتحادیه به نام صاحب سهم ثبت و رسید و یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام با امضای صاحبان امضای مجاز اتحادیه صادر و در دست صاحب سهم باشد.

ماده ۱۵- سهام اتحادیه با نام و غیرقابل تقسیم است و اعضای اتحادیه می توانند با تصویب هیأت مدیره سهام خود را به سایر اعضاء منتقل کنند. در این صورت نقل و انتقال در دفتر اتحادیه ثبت می شود.

ماده ۱۶- هیچ عضوی نمیتواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه اتحادیه را داشته باشد.

ماده ۱۷- سرمایه اتحادیه را می توان با فروش سهام به اعضای اتحادیه و یا قبول اعضای جدید افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام اعضاء سرمایه اتحادیه را کاهش داد.

ماده ۱۸- ثبت تغییرات سرمایه اتحادیه در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصویب هیأت مدیره اتحادیه و تأیید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بلامانع است.

ماده ۱۹- عضوی که از عضویت اتحادیه استعفاء کرده و سهام به او باز پرداخت شده است در صورت تقاضای مجدد عضویت، قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید حداقل تعداد سهامی است که قبلاً در اتحادیه داشته است مگر این که وسعت خدمات اتحادیه و یا میزان فعالیت های عضو تقلیل یافته و یا هیأت مدیره اتحادیه بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید.

ماده ۲۰- سود سالانه اتحادیه معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو یا درجریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانک ها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضاء را ننماید براساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۲۱- درآئین نامه های اتحادیه انواع خدمات، معاملات و عملیات اعتباری اتحادیه با هر یک از اعضاء متناسب با میزان سهام وفعالیت های کشاورزی عضو معین می شود.

ماده ۲۲- مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنها است.

بازدیدها: ۱۹