پایگاه اطلاع رسانی و فضای مجازی
حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی
سردبیر واحد خبر: دکتر پیمان فلسفی
مدیر روابط عمومی: خانم لیلا صادقی
گوینده: دکتر داوود نعمتی

بازدیدها: ۱۹