نشست صمیمی آقای دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور

بازدیدها: ۶۴

بازدیدها: ۶۴