دیدار جناب آقای دکتر مرتضی رضایی معاون محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با دکتر داوود نعمتی مدیرعامل و اعضای هیآت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور

نشست صمیمی آقای دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور